Terms

Algemene Voorwaarden voor vacht van vilt eigenaar van http://www.vachtvanvilt.nl
 
 
Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   2 - Toepasselijkheid
Artikel   3 - Het aanbod
Artikel   4 - De overeenkomst
Artikel   5 - Herroepingsrecht
Artikel   6 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   7 - De prijs en betaling
Artikel 8 - Garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 – Klachtenregeling
Artikel 11 – Intellectueel Eigendom

 
Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

vacht van vilt
Koningsweg 23 a28
6816 TD Arnhem
 
E-mailadres: info@vachtvanvilt.nl
 
KvK-nummer: 63329085
Btw-identificatienummer: NL036088055B01
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 
Artikel 3 - Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De producten in de webwinkel worden zo correct mogelijk afgebeeld en omschreven. De afmetingen van de handgemaakte producten (in centimeters) zijn zo nauwkeurig mogelijk. Omdat het een handgemaakt product is, kan het geleverde product hiervan afwijken. Alle aanpassingen in prijs en uitvoering van het product zijn voorbehouden en kunnen zonder aankondiging worden doorgevoerd. De aangeboden producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Is de bestelling beschadigd of incompleet ontvangen, dan dient afnemer het die zelfde dag aan leverancier te melden.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 
Artikel 5 - Herroepingsrecht
1. Binnen 7 dagen mag de consument de aankoop retourneren, neem voor retour zending contact op met de ondernemer. Met uitzondering van de custom-made producten, zoals de plaids en op maat gemaakte vloerkleden.
 
Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de ondernemer akkoord heeft gegeven voor terugzending, zijn de kosten van de verzending voor de consument.
2. Na goed ontvangst van het product bij de ondernemer, word indien de consument een bedrag betaald heeft, dit bedrag zo spoedig mogelijk door de ondernemer, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetaald.
3. De consument dient het verzendbewijs te bewaren tot de terugbetaling voldaan is. De retourzending is op risico van de verzender.
 
Artikel 7 - De prijs en betaling
1. De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten.
2. Betaling kan plaatsvinden door iDEAL.
3. De levertijd gaat in op het moment dat de leverancier de betaling heeft ontvangen.
4. Prijzen in de vacht van vilt webshop kunnen afwijken van verkoop op andere locaties. Dit komt doordat de website is gebaseerd op een andere kostenstructuur. Verschillen zijn hierdoor niet te vergelijken noch te verrekenen.

Artikel 8 – Garantie
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft de leverancier geen enkele garantie op de geleverde zaken.
2. Ingeval door de leverancier garantie is verstrekt, komt deze te vervallen indien zaken waarop de garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.
3. De afnemer die zich op een eventuele schriftelijk overeengekomen garantie wil beroepen, moet dit schriftelijk aan de leverancier meedelen. De zaken moeten na het indienen van de klachten door de afnemer in onveranderde staat worden gelaten, totdat de leverancier de klachten heeft onderzocht.
4. Uit hoofde van een door de leverancier verstrekte garantie ten aanzien van zaken die zich buiten Nederland bevinden, kan de leverancier slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste een bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.
5. De afnemer dient de door de leverancier geleverde zaken bij de levering te keuren. De afnemer wordt geacht de geleverde zaken volgens afspraak en vrij van gebreken in goede staat te hebben ontvangen, tenzij hij de leverancier binnen zeven dagen nadat de zaken door de leverancier zijn afgeleverd, schriftelijk van eventuele gebreken op de hoogte stelt.
6. De afnemer vrijwaart leverancier voor elke aansprakelijkheid die op de leverancier jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door de leverancier geleverde zaken.
 
Artikel 9 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Na ontvangst van de order(s) ontvangt afnemer onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van de leverancier is bijgeschreven, verzendt de order binnen zeven dagen.
3. De door de leverancier opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de afnemer tegenover de leverancier.
5. Indien de order niet binnen deze tijd bezorgd kan worden neemt de leverancier direct contact met de afnemer op via e-mail of telefonisch. Dit zal binnen redelijke tijd geschieden doch uiterlijk zeven dagen na het bestellen van de goederen. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6. Retourzendingen worden door de leverancier uitsluitend aanvaard, indien hij daartoe voorafgaande toestemming heeft gegeven en dit franco geschiedt, dat wil zeggen dat de kosten voor retourzending voor rekening komen van de afnemer.
7. Indien de leverancier toestemming heeft gegeven het product te retouneren, word er van de afnemer verwacht dat hij zorgvuldig om gaat met het product en de verpakking. Hij zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. De ondernemer beoordeeld of er redelijk met het product om is gegaan.
8. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
10. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11. Bestellingen welke buiten schuld van de leverancier tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van de leverancier. Indien de leverancier de verzending retour ontvangen en blijkt dat de afnemer de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan is de leverancier hier niet verantwoordelijk voor en zal de leverancier de verzendkosten alsmede alle eventuele hiermee gepaard gaande kosten/schade niet vergoeden. Indien de afnemer het product alsnog wenst te ontvangen dient deze de verzendkosten opnieuw te voldoen alsmede de koopprijs van het product indien van toepassing.

Artikel 10 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 11 – Intellectueel Eigendom
Vacht van vilt is eigenaar en/of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op website van http://www.vachtvanvilt.nl en het daarop gepubliceerde materiaal. Dat materiaal wordt wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. De pagina’s van deze website mag eenmaal worden afgedrukt en fragmenten mogen eenmaal worden gedownload voor eigen gebruik. Op geen enkele wijze mogen wijzigingen worden aangebracht in materiaal dat, op welke wijze dan ook, is afgedrukt of gedownload. Illustraties, foto’s, video- of audiobestanden of grafische voorstellingen mogen niet zonder de eventueel bijbehorende tekst worden gebruikt. Onze status (en die van eventuele vermelde bijdragende partijen) als auteur van materiaal op deze website moet altijd worden vermeld. Onder geen beding mag materiaal van deze website worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een gedeelte van deze website wordt afgedrukt, gekopieerd of gedownload, vervalt onmiddellijk het recht om van deze website te gebruiken en dienen eventuele gemaakte kopieën van het materiaal naar onze keuze te worden geretourneerd of te worden vernietigd. Daarnaast wordt het recht voorbehouden tot het ondernemen van juridische stappen alsmede het in rekening brengen van (schade)kosten.KVK nr: 63329085

BTW nr: NL036088055B01

Vestigingsadres:

Linderweg 38, 7925PC Linde (Let op, dit is géén bezoekadres)

Home                                           Contact                                  Plaid manual

Shop                                            Shipping costs                         Sheeprug manual

Plaids                                           Where to buy                          Cowrug manual

Sheeprugs                                    About us

Cowrugs                                       Publications

Badmat & rugs                             Returns

Blankets & cushions                       Instagram

Giftcards                                      Facebook